گرافیک

گرافیک

گرافیک به معنی نگارش و ترسیم است و از واژه یونانی graphikos گرفته شده است. کشیدن و طراحی از روی اجسام یا عکس آن ها را گرافیک گویند. طراحی گرافیک به منظور انتقال یک مفهوم، پیام و اطلاعاتی به صورت تصویری به مخاطب است. طراحی گرافیک از درک و تحلیل اطلاعات شروع می شود، بعد مستمع و گیرنده پیام را مورد بررسی قرار می دهد.